តើអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នក?

សេវាបង់រំលស់

អ៊ីឌែមីតស៊ុ សេហ្សុង ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ផ្តល់ជូនសេវាបង់រំលស់គ្រឿងយន្តកសិកម្ម សម្រាប់កសិករ អតិថិជនទូទៅ អាជីវកម្ម និងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ។

នៅពេលដែលអតិថិជនបានទិញទំនិញពីហាងណាមួយ អ៊ីឌែមីតស៊ុ សេហ្សុង នឹងធ្វើការបង់ប្រាក់ជំនួស រួចមកអតិថិជនគ្រាន់តែបង់រំលស់ប្រចាំខែតែប៉ុណ្ណោះ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ